Ionexová Chromatografie (IEX)

Ionexová chromatografie (Ion Exchange Chromatography, IEX) je separační technika s velmi vysokou kapacitou, vysokým průtokem a potenciálně vynikajícím rozlišením. Je ideální pro separaci velkých objemů vzorku a dobře využitelná v časných fázích separace či záchytu přečišťovací metody.

Ve vodném prostředí vykazuje většina biomolekul náboj v důsledku kvůli přítomnosti iontových skupin v jejich struktuře. V závislosti na pH prostředí tyto biomolekuly potom nesou čistý kladný náboj, čistý záporný náboj nebo jsou neutrální. Hodnota pH, při které biomolekuly nenese žádný čistý náboj, se nazývá její izoelektrický bod (pI). Pl je vysoce specifický pro každý typ biomolekuly. Při pH pod hodnotou pI bude biomolekuly nést pozitivní náboj, při pH nad pI nábor negativní.